Internet Gaming Council

Vi er stolte af at være medlem af Internet Gaming Council.

Internet Gaming Council er en nonprofitorganisation, der blev grundlagt i USA i 1996, inden den flyttede til Vancouver i Canada. IGC blev registreret der i marts 2000.

Organisationen blev oprettet som et forum, hvor interessenter kunne behandle problemer og fremme fælles interesser i den globale interaktive spillebranche, og som udarbejder fair og ansvarlige retningslinjer for handel og fastlægger arbejdsmetoder, som øger kundernes tiltro til interaktive spil og spiltjenester, samt fungerer som offentlig fortaler og informationsorganisation for branchen.

Siden grundlæggelsen er der blevet betydeligt flere medlemmer af IGC. IGC er stolt over at have virksomheder fra USA, Storbritannien, Sydafrika, Israel, Canada, Caribien, Australien, Danmark og Sverige som medlemmer. Takket være IGC's høje standarder og evnen til at tiltrække legitime virksomheder bliver IGC anset for en være en pålidelig, retskaffen og troværdig organisation.

Som medlem af IGC følger vi nøje et etisk regelsæt fastsat af IGC.

Overholdelse af regler: Medlemmer af IGC følger de relevante love, forskrifter og juridiske afgørelser i den jurisdiktion, hvorfra de driver virksomhed, og skal anskaffe sig den rette licens i den pågældende jurisdiktion for lovligt at kunne fungere som virksomhed.

Integritet og ansvarlighed: Medlemmer af IGC indvilliger i at gøre enhver rimelig indsats for at sikre, at deres systemer, algoritmer og arbejdsmetoder fungerer som forventet og som angivet over for kunden.

Forbrugernes privatliv og databeskyttelse: Medlemmer af IGC benytter sig af systemer, som sikrer kundernes privatliv og fortroligheden af deres data.

Troværdig annoncering: Medlemmer af IGC skal være ærlige i alle kampagner og kun offentliggøre rigtige oplysninger om deres virksomhed.

Transaktionsspor: Med henblik på at sikre tydelige transaktionsspor og ansvarlighed skal medlemmer af IGC opbevare detaljerede transaktionsposter i overensstemmelse med almindeligt anerkendte regnskabsprincipper. Disse poster arkiveres og kan tilgås og revideres af behørigt bemyndigede personer i henhold til vilkårene i medlemmernes licens eller på anden vis accepteret af det enkelte medlem.

Bilæggelse af tvister: Medlemmer af IGC skal forsøge at bilægge tvister i den jurisdiktion, hvor den licensudstedende myndighed har hjemme, eller ved at henvende sig til en uafhængig virksomhed med tjenester inden for tvistbilæggelse.

Begrænset adgang for mindreårige: Medlemmer af IGC skal implementere kontrolforanstaltninger, der forhindrer, at mindreårige får adgang til deres spilsystemer, og medlemmerne må ikke ansætte mindreårige i deres virksomheder. Kontrolforanstaltningerne skal sørge for, at kunderne bekræfter, at de har den myndige alder i deres jurisdiktion. Medlemmerne skal træffe rimelige foranstaltninger for at bekræfte oplysningerne, herunder, men ikke begrænset til, benytte sig af tjenester til bekræftelse af alder og identitet.

Kontrol med spilleafhængighed: Medlemmer af IGC træffer foranstaltninger til at sikre ansvarligt spil og kan eventuelt implementere procedurer, der skal medvirke til at identificere og begrænse spilleafhængighed.

Brug af banker og behandling af transaktioner: Medlemmer af IGC behandler bankrelaterede og økonomiske anliggender i overensstemmelse med generelt accepterede standarder fra internationalt anerkendte banker.

Udbetaling af præmier: Medlemmer af IGC skal sørge for, at de har tilstrækkeligt med penge til at betale alle aktuelle udeståender, og at driftskapitalen kan dække den løbende drift. Medlemmer af IGC udbetaler gevinster og penge på konti til rette tid med undtagelse af situationer, hvor der er mistanke om svindel, eller hvor der er strid om gevinster eller penge på konti.

Virksomhedens gode medborgerskab: Medlemmer af IGC skal udvise god opførsel og være ærlige og retskafne for at drive virksomhed i spillebranchen samt til enhver tid opføre sig etisk korrekt og ansvarligt. Desuden må de ikke – direkte eller indirekte – handle på en måde, som er i modstrid med offentlighedens eller branchens bedste interesse, eller som på grund af handlingens ulovlige karakter skader de andre medlemmer.

Medlemsoplysninger: Medlemmer af IGC accepterer, at IGC på foranledning af IGC's bestyrelse kontrollerer, om medlemmerne opfylder de nævnte kriterier.

Få mere at vide på Internet Gaming Councils hjemmeside.